Metall

Les intervencions sobre metall engloben un grup variat de materials, des d’objectes de bronze, ferro, or i plata a inscripcions en plom o col·leccions de numismàtica. Els objectes metàl·lics es fabriquen a partir de la transformació de productes minerals naturals. Estan constituïts per metalls purs (or, plata, ferro, coure, etc.) o per la mescla de metalls diversos (aliatges: bronze, llautó, acer, velló, etc.).

El tractament de metalls arqueològics entranya dificultat per ser objectes l’ambient de conservació dels quals han patit canvis durant el període de soterrament, que han desencadenat processos de corrosió que poden manifestar-se de formes diverses (corrosió uniforme, per picadures, estratificada, etc.) i que sovint provoquen la pèrdua de part del nucli metàl·lic original.

El deteriorament dels materials metàl·lics és inevitable i l’objectiu de les intervencions de conservació consistix a alentir al màxim estos processos de degradació amb tractaments d’estabilització i mesures de prevenció que disminuïsquen els desequilibris amb el nou ambient; es planteja un protocol perquè els objectes es conserven en condicions d’humitat i temperatura adequades i s’evita a més l’acció danyosa dels gasos orgànics.

peces

    Processos relacionats

    Back to top